נהלי בטיחות כלליים

נהלי בטיחות כלליים
נהלי בטיחות כלליים
 • חשמל
 • משרד
 • משק
 • בנייה

בטיחות חשמל במעבדות

 1. לפני השימוש בכל מכשיר חשמלי למד את הוראות ההפעלה וההפסקה. יש לוודא ולהכיר מיקום מפסק החירום ואופן השימוש בו, למקרה של התחשמלות או תקלה אחרת.

 2. יש להתייחס לכל חוט חשמל כאילו היה "חי" (זורם בו חשמל).

 3. אסור לבצע כל שינוי או תיקון במכשיר, בציוד חשמלי, או ברשת החשמל המעבדתית. התגלה מכשיר, תקע או כל חלק מהמערכת החשמלית פגום, אין להשתמש בו ויש להודיע מיד למדריך (במעבדות התלמידים) או למחלקת בינוי ותחזוקה.

 4. אין להפעיל או לגעת במכשיר או במתקן חשמלי, חוט או תקע בידיים רטובות. במקרה שהמכשיר או השטח סביבו נרטב, יש להודיע מיד למדריך.

 5. מכשיר או מערכת חשמלית שסביבתם נרטבה על ידי נוזל דליק, עלולים לגרום להתלקחות.

 6. במקרה של שפך נוזל דליק יש להרחיק את הסובבים ולהודיע מיד למדריך. אין לכבות או להדליק מתגים חשמליים באזור של שפך דליק, או פריצה של גזים דליקים.

 7. בסיום העבודה יש לנתק את המכשירים מהחשמל, לפי סדר שיקבע המדריך.

 

שימוש בתנור חשמלי:

 1. שימוש בתנורי חשמל בשטח האוניברסיטה יעשה אך ורק בתאום עם מחלקת החשמל של מחלקת בינוי ותחזוקה ולאחר קבלת אישור מיוחד מהדרג המנהלי המתאים.

 2. הכנסת תנור חשמל לשימוש תעשה אך ורק לאחר אישור חשמלאי מוסמך על תקינות התנור והתאמת הרשת. יש להשתמש אך ורק בשקע הכח שאושר. יש לוודא כי הקו מוזן דרך מפסק זרם דלף (ממסר פחת).

 3. התנור יהיה מתאים למטרתו ויישא תו תקן ישראלי

 4. אין להשתמש בתנור בעל סליל להט גלוי. מומלץ להשתמש ברדיאטור שמן חשמלי או קונווקטור בהתקנה קבועה.

 5. על התנור להיות מצויד בתקע תיקני ויוזן משקע כוח קבוע (בקיר) בלבד. אין להשתמש במפצלים ו/או מאריכים. 

 6. על התנור להיות מוצב במקום יבש ומרוחק ממקור רטיבות ומחומרים דליקים

 7. על התנור להיבדק, תקופתית, על ידי חשמלאי מוסמך, על מנת לוודא תקינותו ותקינות הכבל והתקע.

 8. התנור יוצב כך שהכבל החשמלי, באורך שאינו עולה על 2 מ', לא יפריע למעבר. 

 9. התנור מיועד לחימום אויר בלבד. אין להשתמש בו לחימום בגדים, מזון, טוסט וכו

 10. לשם ניתוק התנור מהשקע, יש למשוך התקע ולא החוט. במידת הצורך, יש להחזיק בו זמנית גם בשקע, על מנת שלא יישלף מהקיר.

 11. כבה את התנור עם צאתך את החדר. אין להשאיר תנור דולק ללא השגחה.

 

חוק החשמל, תשי"ד-1954 >>

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive